Home Statut / Poslovnik
STATUT KUSSN

 

Na temelju ?lanka 11. stavka 2. Zakona o udrugama (NN 88/01 i NN 11/02), Skupština Kinološke udruge Samobor i Sveta Nedelja, na svojoj sjednici održanoj dana 5.3.2010. godine donijela je novi

 

STATUT KINOLOŠKE UDRUGE SAMOBOR I SVETA NEDELJA
 

 

1. OP?E ODREDBE

?lanak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

- nazivu, sjedištu i podru?ju djelovanja udruge;

- zastupanju;

- ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;

- ostvarivanju javnosti rada udruge;

- ?lanstvu i ?lanarini;

- pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti ?lanova;

- unutarnjem ustroju;

- tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, na?inu odlu?ivanja, uvjetima i na?inu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti ?lanova;

- imovini i raspolaganju s mogu?om dobiti;

- na?inu stjecanja imovine;

- prestanku, te postupku s imovinom u slu?aju prestanka udruge.

 

?lanak 2.

Kinološka udruga Samobor i Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu KUSSN) je udruga u koju se udružuju gra?ani svojom slobodnom voljom radi ostvarivanja osobnih i zajedni?kih interesa na unapre?enju i razvijanju kinologije.

 

?lanak 3.

KUSSN je udruga utemeljena na na?elima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti, sportskom i kinološkom moralu i etici.

 

?lanak 4.

KUSSNSN je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama koje proizlaze iz zakona, Statuta i op?ih akata ste?enim upisom u Registar udruga koju vodi Ured za op?u upravu Zagreba?ke županije.

?lanak5.

Naziv udruge je KINOLOŠKA UDRUGA SAMOBOR I SVETA NEDELJA. Skra?eni naziv je: KUSSN. Sjedište KUSSN-a je u Samoboru, Starogradska 12.

KUSSN djeluje na podru?ju Županije zagreba?ke.

 

?lanak 6.

KUSSN ima pe?at okruglog oblika. Na donjoj strani ima natpis – KINOLOŠKA UDRUGA SAMOBOR I SVETA NEDELJA . U sredini se nalazI obris stiliziranog psa u skoku sa stiliziranim slovima skra?enog naziva udruge - KUSSN. Pe?at ima promjer 30 mm. Znak KUSSN je okuglog oblika.  U sredini se nalazI obris stiliziranog psa u skoku sa stiliziranim slovima skra?enog naziva udruge - KUSSN.

 

?lanak 7.

KUSSN djeluje u sastavu Hrvatskog kinološkog saveza (u daljnjem tekstu HKS). Pri HKS-u KUSSN ostvaruje svoja prava i obveze koje proizlaze iz zakona, Statuta HKS-a i op?ih akata HKS-a.

KUSSN se povezuje sa ostalim srodnim organizacijama, ukoliko za to postoje zajedni?ki interesi.

 

?lanak 8.

KUSSN zastupa predsjednik ili osoba koju on u slu?aju sprije?enosti za to ovlasti.

 

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE I NJIHOVO OSTVARIVANJE, TE OP?I AKTI UDRUGE

 

?lanak 9.

Osnovni cilj KUSSN-a je razvijanje kinologije, kao stru?ne i sportsko rekreacijske djelatnosti, a posebno uzgoj, obuka, te zaštita ?istokrvnih pasmina pasa.

 

?lanak. 10.

Djelatnosti KUSSN-a su:

- provo?enje politike, odluka, stavova i zaklju?aka HKS-a usmjerenih na unapre?enje kinologije, te sudjelovanje u kreiranju ciljeva i zadataka HKS-a,

- okupljanje uzgajiva?a, vodi?a, vlasnika i ljubitelja ?istokrvnih pasa,

- unapre?enje, izu?avanje i razvijanje kinologije,

- okupljanje uzgajiva?a, vlasnika i Ijubitelja pasa,

- unapre?enje i poticanje uzgoja ?istokrvnih pasmina pasa,

- savjetovanje i podu?avanje u stru?nom radu,

- pomaganje u uzgoju i školovanju pasa,

- popularizacija i izdavanje stru?ne literature iz podru?ja kinologije,

- propagiranje kinologije putem stru?nih predavanja i seminara,

- sudjelovanje u Skupštini HKS,

- sudjelovanje u radu HKS-a putem delegata,

- obavljanje i drugih zadataka od interesa za unapre?enje kinologije,

- organiziranje odgoja i školovanja pasa, te radnih ispita po programu FCI-a i HKS-a,

- organiziranje revija, natjecanja, utakmica, izložbi, smotri, uzgojnih pregleda, prezentacija rada i rekreacijskih susreta,

- organiziranje i provo?enje edukacije ?lanova radi pripreme za natjecanja,

- poduka djece i mladeži,

- organiziranje stru?nih predavanja i seminara,

- edukacija stru?nih kadrova,

- suradnja i pomo? srodnim organizacijama zainteresiranim za razvoj kinologije.

 

?lanak 11.

Rad KUSSN je javan. KUSSN izvještava javnost i ?lanove o svom radu:

- preko javnih glasila,

- internet stranice KUSSN,
- objavljivanjem izvještaja o radu na Skupštini KUSSN.

 

?lanak 12.

KUSSN ostvaruje svoje zadatke u skladu s planom rada koji se donosi godišnje.

 

?lanak 13.

Op?i akti KUSSN su Statut, pravilnici i programi.

 

3. ?LANOVI KUSSN - PRAVA I OBVEZE

 

?lanak 14.

?lanom KUSSN može postati svaki dobronamjerni Ijubitelj ?istokrvnih pasa, koji želi raditi na ostvarenju zadataka KUSSN te koji prihva?a sve obveze koje proizlaze iz Statuta, odluka Skupštine, Izvršnog odbora KUSSN i op?ih akata KUSSN. ?lanom KUSSN se postaje pla?anjem ?lanarine i upisom u Registar ?lanova koji vodi tajnik KUSSN. Visinu ?lanarine i drugih obveza prema KUSSN utvr?uje Izvršni odbor.

 

?lanak 15.

?lanovi KUSSN mogu biti: mati?ni, obiteljski i pridruženi.

Mati?ni ?lan KUSSN-a je svaki ?lan koji redovno pla?a godišnju ?lanarinu za koju dobija ?lansku iskaznicu od HKS-a i KUSSN.

Obiteljski ?lan KUSSN je svaki ?lan koji redovno pla?a godišnju ?lanarinu za koju dobija ?lansku iskaznicu KUSSN, a u HKS je u?lanjen sa popustom za obiteljske ?lanove te tako dobiva ?lansku iskaznicu HKS-a.

Pridruženi ?lan KUSSN je svaki ?lan koji redovno pla?a godišnju ?lanarinu za koju dobiva ?lansku iskaznicu KUSSN, a u HKS je u?lanjen preko neke druge kinološke udruge.

Pravo glasa na Skupštini KUSSN imaju svi ?lanovi KUSSN.

 

?lanak 16.

Obveze ?lana KUSSN su:

- dosljedno provo?enje odluka i stavova KUSSN i HKS usmjerenih na unapre?enje kinologije i rada;

- sudjelovanje u radu KUSSN zalažu?i se za provedbu programa KUSSN;

- pomaganje svih akcija razvijanja KUSSN i kinologije;

- potpuno provo?enje svih propisa i odluka koje se odnose na rad u kinologiji;

- redovno obnavljanje godišnje ?lanarine KUSSN i HKS;

- aktivno sudjelovanje u radu KUSSN;

- sudjelovanje u radu Skupštine i neposredno odlu?ivanje;

- pokretanje sazivanja Izvanredne Skupštine;

- korištenje terena i opreme KUSSN u skladu s rasporedom aktivnosti KUSSN;

- podnošenje molbi i žalbi

 

?lanak 17.

Prava ?lana su:

- sudjelovanje u radu, akcijama i priredbama KUSSN;

- korištenje mogu?nosti koje pruža KUSSN u stjecanju kinoloških znanja;

- obaviještenost o radu i planovima KUSSN;

- prisustvovanje sjednicama i sastancima, bez prava odlu?ivanja;

- da bira i bude biran u sve organe KUSSN;

- podnošenje prijedloga na sjednicama Skupštine KUSSN;

- odlu?ivanje o svim pitanjima iz djelokruga rada KUSSN na sjednicama Skupštine KUSSN.

 

?lanak 18.

?lanovi KUSSN rješavaju sva me?usobna pitanja sporazumno. Ako spor nije mogu?e riješiti sporazumno, o njemu odlu?uje arbitraža KUSSN.

?lanove arbitraže imenuje Izvršni odbor.

 

?lanak 19.

Ukoliko ?lan KUSSN radi u suprotnosti sa Statutom i drugim op?im aktima KUSSN protiv njega ?e se pokrenuti Stegovni postupak.

Ukoliko ?lan ne produži ?lanarinu za teku?u godinu do 1. travnja, briše se iz Registra ?lanova bez posebnog rješenja.

Prije istupanja, brisanja ili isklju?ivanja iz ?lanstva Kluba ?lan mora ispuniti sve obveze prema KUSSN, koje do tada nije ispunio.

 

4. ORGANIZACIJA I RADNA TIJELA KUSSN

 

?lanak 20.

KUSSN ima svoja radna tijela:

1. Najviše tijelo upravljanja KUSSN je Skupština KUSSN

2 Izvršni odbor (u daljnjem tekstu IO) KUSSN je radno tijelo Skupštine koje vodi sve poslove izme?u dvije Skupštine u skladu sa Statutom i ostalim aktima Skupštine.

3. Nadzorni odbor je radno tijelo Skupštine koje vrši nadzor nad radom KUSSN i njegovih ?lanova.

4. Stegovni sud je radno tijelo Skupštine koji vodi postupke i izri?e mjere radi povrede prava i obveza ?lanova KUSSN.

 

?lanak 21.

Skupština KUSSN i IO KUSSN donose odluke, pravilnike i druge op?e akte sukladno ovom Statutu i odlukama Skupštine.

 

?lanak 22.

Poštivanje odluka, pravilnika i drugih op?ih akta obvezni su za sve ?lanove KUSSN.

 

?lanak 23.

 

Pri donošenju ili izmjenama Statuta, IO KUSSN dužan je kod utvr?ivanja prijedloga Statuta zatražiti mišljenje ?lanova KUSSN,

 

?lanak 24.

Sve izborne funkcije u KUSSN su dragovoljne.

 

4.1. SKUPŠTINA

 

?lanak 25.

Skupština KUSSN je najviše tijelo KUSSN.

 

?lanak 26.

Skupštinu sa?injavaju mati?ni, obiteljski i pridruženi, ?lanovi KUSSN.

 

?lanak 27.

Skupština KUSSN može biti razli?itih karaktera:

1. Redovna Skupština saziva se jednom godišnje i to najkasnije do 15. ožujka.

2. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

3. Izborna Skupština saziva se svake ?etiri godine, a na njoj se vrši izbor mandatara i tijela KUSSN. Sjednice Skupštine su javne ukoliko Skupština KUSSN ne odlu?i druga?ije.

 

?lanak 28.

Zadaci Skupštine su da:

- donosi, mijenja i dopunjuje Statut i op?e akte KUSSN;

- donosi osnovne smjernice i zadatke KUSSN s ciljem razvoja i unapre?enja kinologije;

- raspravlja i odlu?uje o inicijativama i prijedlozima ?lanstva;

- donosi odluke o upravljanja;donosi odluku o prestanku rada KUSSN;

- razmatra i usvaja izvještaje radnih tijela KUSSN;

- usvaja završni ra?un za proteklu godinu;

- bira i opoziva ?lanove Nadzornog odbora i Stegovnog suda

- tajnim glasovanjem bira mandatara za sastav Izvršnog odbora

- zatraži od kandidata za mandatara da iznesu svoje programe rada za izborno razdoblje;

- razmotri i glasovanjem odlu?i o povjerenju Izvršnom odboru predloženom od mandatara;

- odlu?uju o žalbama protiv akata IO;

- odlu?uje o predstavkama upu?enim KUSSN;

- utvr?uje smjernice rada KUSSN u svim pitanjima koja se odnose na djelatnost i ciljeve KUSSN;

- donosi godišnji plan i program rada planove razvoja za cijelo podru?je KUSSN;

- donosi financijski plan za idu?u godinu;        

- donosi odluke o na?inu upravljanja imovinom KUSSN;

- odlu?uje o žalbama ?lanova KUSSN protiv odluka Stegovnog suda;

- raspravlja i usvaja izvješ?a tijela KUSSN: Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda;

- bira i razrješuje dužnosti predsjednika KUSSN;

- dodjeljuje priznanja zaslužnim ?lanovima KUSSN i utvr?uje prijedlog za odlikovanja ?lanova KUSSN, koje dodjeljuje HKS.

 

?lanak 29.

Izabrani mandatar za sastav Izvršnog odbora KUSSN, automatski je i Predsjednik KUSSN.

 

?lanak 30.

Redovnu, izvanrednu i izbornu sjednicu Skupštine saziva predsjednik KUSSN.

Skupština se saziva pisanim putem, najmanje tjedan dana prije Skupštine. Poziv mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, te prijedlog dnevnog reda.

Izvršni odbor je dužan omogu?iti svakom ?lanu da se prije održavanja Skupštine upozna sa svim materijalima koji se odnose na dnevni red.

Izvanrednu sjednicu Skupštine KUSSN može sazivati Izvršni odbor na svoju inicijativu, inicijativu Nadzornog odbora ili ako to zatraži pisanim putem najmanje jedna tre?ina ?lanstva KUSSN.

Ukoliko IO ne sazove iniciranu Izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana, sazvat ?e je Nadzorni odbor. Prijedlog dnevnog reda, u tom slu?aju, podnosi inicijator sazivanja sjednice.

 

?lanak 31.

Rad i djelovanje Skupštine reguliran je Poslovnikom o radu Skupštine.

 

?lanak 32.

Skupština donosi punovaže?e odluke ve?inom glasova prisutnih ?lanova Skupštine na sjednici. Glasovanje na sjednici je javno. Skupština može odlu?iti da se o odre?enim pitanjima glasuje tajno.

 

?lanak 33.

Skupština može pravovaljano odlu?ivati ukoliko je sjednici prisutna natpolovi?na ve?ina ?lanova KUSSN. Ako je prisutan manji broj ?lanova KUSSN, Skupština se odga?a za 1 sat. Nakon tog roka, Skupština se ponovo otvara na istom mjestu i može pravovaljano odlu?ivati ako je prisutno najmanje jedna tre?ina (1/3) ?lanova KUSSN. Ukoliko niti tada nije prisutan dovoljan broj ?lanova Skupština se odga?a, te se saziva nova, a najkasnije u roku od 14 (?etrnaest) dana.

 

?lanak 34.

Radom izborne i izvanredne Skupštine KUSSN rukovodi radno predsjedništvo, u sastavu 3 (tri) ?lana, koje bira Skupština iz redova prisutnih ?lanova KUSSN.

Skupštinu otvara i njome rukovodi, do izbora radnog predsjedništva, predsjednik KUSSN ili predsjednik Nadzornog odbora.

 

?lanak 35.

O radu Skupštine i donijetim odlukama vodi se zapisnik, koji se trajno ?uva u arhivi KUSSN. Zapisnik mora biti ovjeren.

Zapisni?ara i dva ovjerovitelja zapisnika bira Skupština KUSSN iz redova prisutnih ?lanova.

 

4.2 IZVRŠNI ODBOR KUSSN

 

?lanak 36.

 

Izvršni odbor KUSSN (IO) je tijelo Skupštine koje izme?u dva zasjedanja rukovodi radom KUSSN i odlu?uje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu s ovim Statutom.

IO se sastoji od neparnog broja ?lanova KUSSN i to 7 (sedam) ?lanova koje prihva?a Skupština na prijedlog mandatara.

Mandatar je ujedno i Predsjednik IO KUSSN.

Mandat ?lanova IO traje ?etiri godine.

Zajedni?ka sjednica novoizabranog i starog IO radi primopredaje dužnosti mora se održati u roku od 14 dana nakon izbora, u prisustvu predsjednika Nadzornog odbora KUSSN. O primopredaji dužnosti vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik novog i starog Izvršnog odbora i zapisni?ar. Odgovornost ?lanova IO za upravljanje poslovima i imovinom KUSSN prestaje dobivenom razrješnicom od strane Skupštine i izvršenom primopredajom.

 

?lanak 37.

Zadaci Izvršnog odbora su da:

- provodi odluke, zaklju?ke i preporuke Skupštine;

- provodi i brine se o provedbi akata KUSSN i HKS;

- utvr?uje prijedlog Statuta, njegovih izmjena, dopuna i drugih op?ih akata koje donosi Skupština;

- utvr?uje prijedlog plana i program rada KUSSN;

- izvršava programe rada koje utvrdi Skupština;

- utvr?uje visinu ?lanarine za ?lanove KUSSN;

- podnosi Skupštini izvještaje o svom radu;

- provodi financijski plan, raspravlja o završnom ra?unu KUSSN;

- raspravlja o izvještajima odbora i komisija koje imenuje;

- dodjeljuje priznanja i odlikovanja ?lanovima KUSSN;

- odlu?uje o izdavanju publikacija iz podru?ja djelatnosti KUSSN;

- priprema materijal i utvr?uje prijedlog dnevnog reda za sjednicu Skupštine;

- odre?uje koji se dokumenti i podaci smatraju poslovnom tajnom;

- odlu?uje koje ?e zadatke i prava prenijeti na druge odbore i povjerenstva;

- izvršava i provodi odluke i zaklju?ke Skupštine KUSSN;

- podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i o radu KUSSN u cjelini, te o materijalno financijskom poslovanju i o stanju i korištenju sredstava KUSSN izme?u dvije Skupštine;

- utvr?uje za Skupštinu prijedlog plana rada i prijedlog financijskog plana KUSSN;

- predlaže Skupštini ?lanove KUSSN za dodjelu priznanja i prijedloge za dodjelu odlikovanja koja dodjeljuje HKS;

- imenuje odbore i sli?na tijela prema potrebi te im odre?uje zadatke;

- organizira sve kinološke akcije i priredbe u KUSSN direktno ili putem komisija koje u tu svrhu imenuje;

- upravlja imovinom KUSSN i brine se o pravilnom korištenju sredstava;

- donosi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti;

- sura?uje s organima vlasti te obavlja i druge poslove i zadatke koji su mu stavljeni u djelokrug rada ovim Statutom i drugim op?im aktima KUSSN ili koje mu povjeri Skupština KUSSN.

 

 ?lanak 38.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednica Izvršnog odbora mora se sazvati ako to zahtjeva pismenim putem najmanje 1/3 ?lanova Izvršnog odbora, Nadzorni odbor ili Stegovni sud sa naznakom predmeta koji se predlaže za dnevni red. Redovite sjednice IO saziva predsjednik KUSSN.

Zahtjev za sazivanje sjednice dostavlja se predsjedniku KUSSN, koji je dužan sazvati sjednicu u roku 8 dana od dana primitka zahtjeva. Ako predsjednik ne sazove sjednicu u odre?enom roku, sjednicu ?e sazvati Nadzorni odbor.

 

?lanak 39.

Rad Izvršnog odbora je javan. Dnevni red sjednice utvr?uje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika KUSSN. Pravo predlaganja da se odre?eno pitanje stavi na dnevni red ima svaki ?lan IO.

 

?lanak 40.

Izvršni odbor može punovažno odlu?ivati ako sjednici prisustvuje više od 1/2 ?lanova.

IO donosi odluke ve?inom glasova prisutnih ?lanova. Glasanje na sjednicama IO u pravilu je javno osim kada IO odlu?i druga?ije.

Na sjednicama IO vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i tajnik KUSSN. Tajnik je ujedno i zapisni?ar na sjednicama, a zapisnik se ?uva u arhivi KUSSN kao dokument trajne vrijednosti.

Ukoliko tajnik ne prisustvuje sjednici, zapisnik vodi prisutni ?lan IO koji se odredi na samoj sjednici. On tada ujedno zajedno s predsjednikom potpisuje zapisnik.

 

?lanak 41.

Predsjednik i tajnik uskla?uju poslove, brinu se da rad KUSSN bude u skladu sa zakonom i drugim propisima, pravilniku HKS-a o stru?nom radu, ovim Statutom i drugim op?im aktima KUSSN i HKS-a.

 

4.2.1. PREDSJEDNIK KUSSN

 

?lanak 42.

Predsjedniku KUSSN mandat traje ?etiri godine. Ista osoba može biti uzastopce izabrana za Predsjednika. Predsjednik može obnašati i neke druge funkcije u KUSSN, ali ne i u Nadzornom odboru i u Stegovnom sudu.

 

?lanak 43.

Predsjednik predstavlja KUSSN i brine se da rad KUSSN bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima KUSSN. Predsjednik KUSSN je materijalno-financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje KUSSN.

 

?lanak 44.

Predsjednik KUSSN je po svojoj funkciji predstavnik KUSSN u HKS. Predsjednik KUSSN, može ovlastiti osobu, ?lana KUSSN, koja ?e po odre?enim poslovima zastupati KUSSN.

 

?lanak 45.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

 

4.2.2.     TAJNIK KUSSN

 

?lanak 46.

Tajnika KUSSN imenuje IO u trajanju od ?etiri godine. Tajnik KUSSN bira se izme?u ?lanova IO. Tajnik KUSSN može biti ponovno imenovan.

 

?Ianak47.

Tajnik KUSSN vodi administrativno poslovanje i obavlja kancelarijske poslove u KUSSN.

 

?Ianak48.

Tajnik KUSSN odgovoran je za:

- primanje ?lanova u ?lanstvo KUSSN;

- to?no vo?enje Registra ?lanstva;

- to?no vo?enje evidencije o prijavi legala;

- to?nu dostavu spiskova ?lanova KUSSN - HKS-u;

- ?uvanje klupske dokumentacije i uredno arhiviranje.

 

?lanak 49.

Tajnik KUSSN dužan je ukoliko administrativno utvrdi nepravilnosti u radu tijela KUSSN ili njihovih ?lanova, o svojim primjedbama obavijestiti Izvršni odbor.

 

?lanak 50.

Tajnik KUSSN obavezan je prisustvovati sastancima IO i za svoj rad je odgovoran IO. Tako?er, tajnik je dužan voditi zapisnik na sjednicama IO.

 

 

 

4.2.3.     BLAGAJNIK KUSSN

 

?lanak 51.

Blagajnika KUSSN imenuje IO u trajanju od ?etiri godine. Blagajnik KUSSN može biti ponovno imenovan.

 

?lanak 52.

Blagajnik KUSSN vodi materijalno-financijsko poslovanje KUSSN prema zakonskim odredbama.

 

?lanak 53.

Blagajnik KUSSN dužan je da:

- po nalogu predsjednika na vrijeme podmiriti sve financijske obveze prema HKS-u;

- po nalogu predsjednika u zakonskom roku platiti ra?une ispostavljene KUSSN;

- voditi evidenciju materijalno - financijskog poslovanja KUSSN;

- prikupljati ?lanarine od ?lanova KUSSN;

- na priredbama KUSSN prikupljati prijavnine u?esnika.

 

?lanak 54.

Blagajnik KUSSN na Skupštini podnosi izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju KUSSN, koji je prethodno dužan predo?iti Nadzornom odboru.

 

?lanak 55.

Blagajnik KUSSN je za svoj rad odgovoran Predsjedniku, te preko njega IO i Skupštini. Blagajnik KUSSN sura?uje sa tajnikom oko evidencije ?lanova, na osnovi upla?ene ?lanarine.

 

4.3 NADZORNI ODBOR

 

?lanak 56.

Nadzorni odbor provodi kontrolu nad cjelokupnim radom tijela KUSSN kao i kontrolu rada i postupaka svih ?lanova KUSSN, a u smislu ovog Statuta i drugih op?ih akata KUSSN.

Nadzorni odbor ima tri (3) ?lana, a predsjednika biraju ?lanovi izme?u sebe na konstituiraju?oj sjednici koja mora biti održana neposredno nakon izbora na Skupštini.

 

 

?lanak 57.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednicu odbora i rukovodi njezinim radom.

Sjednici Nadzornog odbora trebaju prisustvovati svi ?lanovi, a odluke se donose natpolovi?nom ve?inom. Mandat ?lanova Nadzornog odbora traje ?etiri godine.

 

?lanak 58.

Nadzorni odbor razmatra i kontrolira:

- primjenu zakona,ovog Statuta i op?ih akata KUSSN;

- izvršavanje prava i obveza svih tijela KUSSN i svih ?lanova KUSSN;

- materijalno-financijsko poslovanje KUSSN.

 

?lanak 59.

Pravo i obveza Nadzornog odbora je da o uo?enim nepravilnostima i svojim stavovima izvijesti IO i Skupštinu, te predlaže poduzimanje odgovaraju?ih mjera.

O svim nalazima podnosi pismeni izvještaj IO Kluba a godišnji izvještaj podnosi Skupštini prilikom njenog saziva. Izvještaji moraju biti napisani i potpisani od strane predsjednika Nadzornog odbora.

 

?lanak 60.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i druge podatke, radi utvr?ivanja ?injeni?nog stanja.

 

?lanak 61.

Nadzorni odbor ima pravo sazivati Izvanrednu Skupštinu KUSSN u slu?aju kad utvrdi da se sredstva i druga imovina ne koriste u skladu s planom i programom rada te zadacima KUSSN, a IO na upozorenje Nadzornog odbora nije poduzeo mjere u skladu sa Statutom.

 

?lanak 62.

Na sjednicama Odbora predsjednik Nadzornog odbora zapisnik vodi predsjednik.

?lan odbora može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje. Zapisnik sa sjednica potpisuju svi ?lanovi Nadzornog odbora.

 

4.4 STEGOVNI SUD

 ?lanak 63.

Stegovni sud provodi postupak i izri?e mjere zbog povrede stege i obveza ?lanova KUSSN. Stegovni sud imenuje Skupština KUSSN.

Stegovni sud ima tri ?lana, a predsjednika biraju ?lanovi izme?u sebe na konstituiraju?oj sjednici neposredno nakon izbora na Skupštini.

Mandat Stegovnog suda je ?etiri godine.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili 1/10 ?lanova KUSSN.

U Stegovnom postupku mogu se izre?i slijede?e stegovne mjere:

- opomena;

- iskIju?enje iz KUSSN, privremeno ili trajno.

Odluke se donose ve?inom glasova ?lanova Stegovnog suda.

Na odluke Stegovnog suda mogu?e je žaliti se kao drugostupanjskom tijelu Skupštini KUSSN. Odluka Skupštine KUSSN je kona?na.

 

?lanak 64.

Stegovni sud u svom radu postupa po Pravilniku o stegovnoj odgovornosti KUSSN.

 

4.5 VODITELJ UZGOJA

?lanak 65.

 

Voditelja uzgoja imenuje IO iz redova ?lanova KUSSN. Mandat voditelja traje ?etiri godine i može se više puta ponoviti. Voditelj uzgoja je stru?na osoba, a obavlja poslove i zadatke u skladu s Pravilnikom o uzgoju i drugim propisima HKS-a. Nadležnost i poslovi voditelja uzgoja posebno se razra?uju Pravilnikom o uzgoju HKS-a.

 

?lanak 66.

Voditelj uzgoja dužan je voditi evidenciju o pregledima legala. Voditelj uzgoja dužan je na godišnjem sazivu Skupštine podnijeti izvještaj o radu.

 

4.6 RAD ODBORA, POVJERENSTAVA I POVJERENIKA

 

?lanak 67.

Za izvršavanje razli?itih posebnih zada?a Izvršni odbor može imenovati stalne i povremene odbore, stalne i povremene povjerenike, kao i stalna i povremena povjerenstva.

 

?lanak 68.

Rad odbora i povjerenstava regulira odluka IO o imenovanju istih.

 4.7 ODGOVORNOST I OPOZIV ORGANA KUSSN

 

?lanak 69.

Svi izabrani ?lanovi odbora, povjerenstva i povjerenika KUSSN odgovorni su za svoj rad i djelovanje Predsjedniku i IO KUSSN.

Izme?u dva saziva Skupštine Predsjednik KUSSN, Predsjednik Nadzornog odbora i Predsjednik Stegovnog suda odgovorni su Skupštini KUSSN. Njihov opoziv mogu? je na Skupštini bilo koje vrste saziva bila.

 

5. SREDSTVA KUSSN

?lanak 70.

Sredstva KUSSN koriste se za provedbu programa rada KUSSN koji je utvrdila Skupština. Imovinu KUSSN ?ine nekretnine i pokretne stvari, materijalna prava i nov?ana sredstva. Imovinom KUSSN-a raspolaže Skupština, odnosno IO u skladu sa zakonom, Statutom i dobivenim ovlaštenjima.

 

?lanak 71.

Izvori sredstava KUSSN su:

- ?lanarina;

- doprinosi ?lanova;

- prihodi od djelatnosti KUSSN;

- sponzorstva, donacije i dotacije

- ostali prihodi u skladu s Zakonom.

 

?lanak 72.

Skupština KUSSN na prijedlog Izvršnog odbora donosi materijalno financijski plan za svaku kalendarsku godinu, kojim se osiguravaju sredstva za izvršavanje zadataka KUSSN u skladu s odredbama ovog Statuta i prihva?enog plana rada. Po isteku kalendarske godine Skupština KUSSN ponosi završni ra?un u skladu sa zakonom.

 

?lanak 73.

Izvršni odbor je dužan osigurati stru?no, uredno i ažurno vo?enje materijalno financijskog poslovanja. Izvješ?e o materijalnom-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihva?anje.

 

 

 

6. ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE FUNKCIJA

?lanak 74.

Funkcije ?lanova KUSSN izražavaju se u njihovim pravima i obvezama utvr?enih zakonom, ovim Statutom i drugim op?im aktima KUSSN.

Svaki ?lan KUSSN dužan je savjesno obavljati svoje funkcije i obveze te ostvarivati svoja prava, i to kako pojedina?no, tako i u zajednici s ostalim ?lanovima KUSSN.

 

?lanak 75.

Sva odgovornost je osobna.

 

?lanak 76.

Nosioci funkcija mogu odstupiti s funkcije dragovoljno, a moraju odstupiti ako tako odlu?i tijelo koje ga je izabralo, te ako osoba nije više ?lan KUSSN. Nosioci funkcija odgovorni su onim tijelima koja su ih izabrala na odre?enu funkciju.

Nosioci funkcija odgovaraju stegovno i materijalno ako je na njihov prijedlog donijeta odre?ena odluka koja je nanijela štetu KUSSN, a nosioci funkcija predlažu?i njeno donošenje ili izvršenje, prikrili ?injenice ili svjesno dali neistinita objašnjenja tijelu koje je donijelo odluku.

 

?lanak 77.

Ako se utvrdi postojanje povrede iz prethodnog ?lanka, Skupština ?e izre?i smjenjivanje s funkcije. Izricanjem gore navedene mjere ne osloba?a se odgovornosti od naknade štete.

 

7. JAVNOST RADA

?lanak 78.

Rad KUSSN je javan.

Javnost rada u KUSSN osigurava predsjednik, odnosno IO KUSSN.

Izjave kojima se tuma?e službeni stavovi ili zaklju?ci o radu KUSSN daje predsjednik KUSSN, a u njegovoj odsutnosti ?lan IO kojega ovlasti predsjednik.

Tijela KUSSN dužna su odgovarati na pitanja koja se odnose na rad tih tijela, a koja im upu?uju tijela vlasti.

Tijela KUSSN dužna su uzeti u razmatranje primjedbe upu?ene od strane HKS ili ?lanova KUSSN, te sa svojim stavom upoznati HKS ili ?lanove koji su uputili primjedbe.

 

 

 

 

8. STATUT, OP?I AKTI I NJIHOVA IZMJENA I DOPUNA

 ?lanak 79.

Statut KUSSN donosi Skupština KUSSN na prijedlog Izvršnog odbora na na?in i po postupku utvr?enim zakonom. Statut KUSSN smatra se usvojenim kada ga prihvati natpolovi?na ve?ina svih ?lanova Skupštine.

 

?lanak 80.

Op?e akte, u skladu s odredbama ovoga Statuta, donosi Skupština KUSSN na prijedlog Izvršnog odbora, ako Statutom nije dozvoljeno da ih Izvršni odbor donosi samostalno. Pravilnike IO donosi samostalno i oni važe za vrijeme trajanja njihovog mandata. Svaki novi IO na prvoj konstituiraju?oj sjednici, koja se mora održati najkasnije 14 dana poslije Izborne Skupštine mora prihvatiti ili odbaciti i donijeti odluku o izradi novih Pravilnika, koji moraju biti izra?eni i prihva?eni od IO u roku 60 dana od konstituiraju?e sjednice IO, tj. 74 dana od Izborne Skupštine.

 

?lanak 81.

Izmjene i dopune Statuta i op?ih akata vrše se na prijedlog Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 ?lanova Kluba. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta i op?ih akata prije iznošenja na Skupštinu daje se na razmatranje svim ?lanovima KUSSN prije održavanja iste.

 

9. PRESTANAK RADA KUSSN

 

?lanak 82.

KUSSN prestaje sa radom kada se ostvari neki od razloga prestanka utvr?en prema Zakonu o udrugama. U slu?aju kada odluku o prestanku rada KUSSN donosi Skupština, odluka se donosi 3/4 ve?inom glasova svih ?lanova KUSSN.

 

?lanak 83.

U slu?aju prestanka rada KUSSN njegova imovina ?e se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predati na upravljanje HKS-u.

 

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

?lanak 84.

Na pitanja koja nisu ure?ena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama, propisi doneseni na osnovu tog Zakona, kao i propisi doneseni na osnovu drugih pozitivnih Zakona.

 

?lanak 85.

Op?i akti, pravilnici i poslovanje KUSSN moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od 6 mjeseci po njegovu prihva?anju i odobrenju.

 

?lanak 86.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednik Kinološke udruge Samobor i Sveta Nedelja

 

Jadranka Smojver Selimovi?

 

 

 

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE KINOLOŠKE UDRUGE SAMOBOR I SVETA NEDELJA

?lanak 1.

Ovim Poslovnikom ure?uje se na?in rada i djelovanje Skupštine  Kinološke udruge Samobor i Sveta Nedelja (u daljnom tekstu : Skupština ).

?lanak 2.

Odredbe ovog Poslovnika  primjenjuju se na sve osobe koje sudjeluju u radu Skupštine

?lanak 3.

Sjednice Skupštine su javne osim ukoliko ?lanovi ve?inom glasova ne odlu?e o tajnosti rada skupšine.

Skupštini mogu pristvovati svi ?lanovi udruge i gosti pozvani od strane K.U.S.-a.

Popis prisutnih ?lanova utvr?uje (kada je ona redovna) tajnik udruge.

Popis prisutnih ?lanova Skupštine (kada je ona izborna ili izvanredna) utvr?uje kandidacijsko-verifikacijska komisija.

Skupština je pravovaljana ako se postupa prema ?lanku 14.,32 i ?lanku 33 Statuta K.U.S.-a

?lanak 4.

Ukoliko je na dnevnom redu Skupštine pitanje koje predstavlja poslovnu ili drugu zakonom propisanu tajnu materijali za tu to?ku dnevnog reda podijelit ?e se na po?etku ili ?e se samo ?itati.

?lanak 5.

Radom redovne SkuopštineK.U.S.-a rukovodi radno predsjedništvo koje se bira sukladno ?lanku 34. Statuta K.U.S.-a.

Prijedlog za ?lanove radnog predsjedništva isti?e saziva?, a prijedlog mogu podnjeti i ?lanovi neposredno na Skupštini

?lanak 6.

Skupština na prijedlog predsjedavaju?eg bira kandidacijsko-verifikacijsku komisiju od tri ?lana.

Kandidacijsko-verifikacijska komisija utvr?uje broj prisutnih ?lanova, konstatira pravovaljanost rada Skupštine,prikuplja i verificira kandidature za mandatara, prikuplja i zbraja glasa?ke listi?e.

 

?lanak 7.

Skupština na prijedlog predsjedavaju?eg bira iz redova ?lanstva Komisiju za zaklju?ke od tri ?lana.

Komisija za zaklju?ke prati zasjedanje Skupštine i prije zakju?enja rada  predlaže skupštini na usvajanje zaklju?ke.

?lanak 8.

Predsjedavaju?i utvr?uje prijedlog dnevnog, na kojeg se može dati primjedba, a koji se potvr?uje glasovanjem.

 

?lanak 9.

Predsjedavaju?i osigurava:

- da se sjednica  Skupštine odvija prema usvojenom dnevnom redu prema odredbama statuta K.U.S.

  i ovog poslovnika;

- daje rije? ?lanovima i gostima po redcosljedu prijavljivanja;

- izri?e mjere ukoliko do?e do narušavanja reda na sjednici predvi?ene ovim- saziva konstatuiraju?u sjednicu novoizabranog Izvršnog odbora Udruge;

-         obavlja i druge poslove koji mu se stavljaju u nadležnost.

 

 

 

?lanak 10.

 

O svakoj to?ci dnevnog reda predsjedavaju?i otvara i vodi raspravu.

Obrazloženje o pojedinim to?kama dnevnog reda prvenstveno daje autor materijala, a ukoliko je to potrebno obrazloženje može dati i predsjedavaju?i.

Tijekom rada skupštine nitko ne može govoriti prije nego zatraži i dobije rije?, osim predsjedavaju?eg.

Predsjedavaju?i daje rije? ?lanovima i gostima po redu prijave za raspravu. O svakoj to?ki dnevnog reda ?lan može govoriti samo jednom. Iznimno, radno predsjedništvo može ?lanu odobriti da govori dva ili više puta o istoj to?ci dnevnog reda.

 

?lanak 11.

Predsjedavaju?i strogo vodi ra?una o pravu ?lana i ostalih govornika na sijednici, da ih nitko ne prekida u govoru i upadu u rije? ili ih ometa u slobodnom izlaganju na bilo koji na?in upadicama ili gestikuliranjem. Iznimno ukoliko se ?lan udalji od pitanja o kojem se raspravljaili ako je nepotrebno opširan ili svojim govorom vrije?a, kleve?e ili na bilo koji drugi na?in izaziva nekoga od prisutnih, odnosno tre?u osobu, predsjedavaju?i je dužan upozoriti ga na pridržavanje dnevnog reda, odnosno da svoj govor skrati i da ne narušava red na sjednici vrije?anjem ili na bilo koji drugi na?in.

Ukoliko ?lan ili tre?a osoba ne prihvate upozorenje, predsjedavaju?i im može oduzeti rije?i i u ponovljenom slu?aju takva osoba može biti  udaljena sa Skupštine.

 

?lanak 12.

 

Zbog narušavanja reda i ometanja rada Skupštine mogu se ?lanu ili gostu koji prisustvuje Skupštini izre?i sljede?e mjere:

-          javna opomena

-          oduzimanje rije?i

-          udaljenje sa sjednice.

Mjere donosi i obznanjuje predsjedavaju?i po svojoj procijeni, a mjere udaljenja dužan je prethodno najaviti.

Mjere oduzimanja rije?i može se odnositi samo na jednu to?ku dnevnog reda a mjera udaljavanja samo na sijednicu na kojoj je izre?ena.

?lanak 13.

 

Rasprava u pravilu traje dok svi prijavljeni ne izvrše svoje izlaganje. Izlaganja se ne moraju predo?iti Skupštini pismeno nego se mogu dati i usmeno i kao takva se moraju uvrstiti u zapisnik.

Iznimno rasprava se odlukom Skupštine, a na prijedlog predsjedavaju?eg može glasovanjem prekinuti ukoliko je dovoljno raspravljena.

Ukoliko su tijekom rasprave iznijeti dodatni prijedlozi,odnosno amandmani  za dopunu odluke najprije se glasuje o tim prijedlozima, odnosno amandmanima.

 

?lanak 14.

 

Skupština može donositi odluke javnim glasovanjem ili tajnim zavisno o kojim pitanjima dnevnog reda se glasuje, a sve to suglasno sa Statutom K.U.S.-a.

Javno glasovanje vrši se dizanjem ruke.

Tajno glasovanje se vrši na glasa?kom listi?u koji mora sadržavati :naziv udruge,datum provo?enja izbora,naziv tijela koji se bira, redni broj ispred imena i prezimena predloženih  kandidata ,napomena koliko se bira predloženih kandidata i na na?in zaokruživanja rednog broja kandidata.

Glasa?ki listi? je pravovaljan samo ako se pravilno popuni.

Glasa?kih listi?a mora biti onoliko koliko jenazo?no ?lanova udruge.

 

 

 

 

?lanak 15.

 

Skupština bira predsjednika udruge  izvršni odbor, nadzorni odbor i stegovni sud tajnim glasovanjem.

Ukoliko ?lanovi udruge s natpolovi?nom ve?inom odlu?e, glasovanje se može sprovesti i javno.

Obznanjivanje rezultata  glasovanja obznanjuje Predsjednik  Kandidaciono verifikacione komisije.

 

?lanak 16.

Na zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji sadrži

-          vrstu sjednice ( redovna, izborna, izvanredna );

-          mjesto i datum održavanja

-          utvr?eni dnevni red

-          ime i prezime osobe koja otvara sjednicu;

-          ime i prezime predsjedavaju?eg i ?lanova radnog predsjedništva;

-          imena i prezimena prisutnih ?lanova:

-          imena i prezimena zvani?nih gostiju Skupštine;

-          osobe koje su izlagale sadržaj govora ili su ga pismeno priložile;

-          vrijeme po?etka (prekida) i završetka radnog dijela sjednice;

-          potpis zapisni?ara i dva ovjerovitelja zapisnika koji se biraju na po?etku zasijedanja Skupštine.

Uz zapisnik se prilažu svi izvještaji i materijali po to?kama dnevnog reda kao i priloženi pismeni prilozi uz pojedine toke dnevnog reda.

Za vo?enje zapisnika Skupština, na prijedlog predsjedavaju?eg, bira zapisni?ara i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

?lanak 17.

Glavne odluke Skupštine K.U.S.-a objavljuju se na web stranici udruge, a cijeloviti zapisnik

dostavlja se nadležnom tijelu uprave RH i H.K.S.-u najkasnije 15 dana nakon Skupštine.

 

 

?lanak 18.

Tuma?enje ovog poslovnika daje radno predsjedništvo.

Poslovnik stupa na snagu odmah nakon usvajanja.

 

 

 

Skupština udruge u Samoboru 15.02.2007.

 

 

Predsjednik K.U.S.S.N.-a

 

Jadranka Smojver Selimovi?

 

 

 

  

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates
Copyright © 2021 kusamobor.info. Sva prava pridrĹľana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..